لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. (دکتر علی شریعتی)
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر